• Liseler Mahallesi, Değrmenyolu Caddesi No:39/101 Ünye/Ordu
  • info@canikosgb.com
  • 0452 333 45 55

Çevre Danışmanlığı

  • Home / Çevre Danışmanlığı

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ VE PROJELERİ

Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri ve Projelendirilmesi

Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri ve Projelendirilmesi

Kimyasal Atık Su Arıtma Sistemleri ve Projelendirilmesi

Baca Gazı Arıtma Sistemleri ve Projelendirilmesi

Atık Kabul Tesisleri ve ProjelendirilmesiÇEVRE İZİN / LİSANS

Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması

Çevre Mevzuatları Kapsamınında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının alınması

Geçici Faaliyet Belgesinin alınması

Çevre İzinleri

Emisyon İzni

Gürültü Kontrolü İzni

Atık Su Deşarjı İzni

Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni

Derin Deniz Deşarjı İzni

Çevre Lisansları

Geri Kazanım Lisansı

Bertaraf Lisansı

Ara TepolamaLisansı

İşletme Lisansı

Arındırma Lisansı

Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması

Tesislerin Çalışmasının Çevre Kanunu ve Bu Kanuna Dayanılarak Yürürlüğe Giren Yönetmeliklere Uygunluğunun Kontrolü

Atık Yönetimi

Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izlemek, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve raporlamak

Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi

Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Özendirici Faaliyetlerin Düzenlenmesi

Teknik Uygunluk Raporları Hazırlamak

Endüstriyel (Tehlikeli ve Tehlikesiz) Atık Yönetim Planı

Çevre Görevlisi ve Danışmanlık Firmalarının Kullanacağı Formartlar

Daha önce ayrı ayrı alınan emisyon, gürültü, atıksu deşarj gibi izin konuları ile geri kazanım, bertaraf, ara depolama, işleme, arındırma gibi lisans konularını bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde ‘Çevre İzni /Çevre İzni ve Lisansı’ başlığı altında toplanması kararlaştırılmıştır.

Bu uygulamadan önce, örneğin, bir firmanın emisyon konusunda izni varken atıksu deşarjı konusunda izni olmadığından faaliyetten men edilebiliyordu. Bakanlık bu gibi problemlerin önüne geçmek ve faaliyetin başlangıcından sona erdirilmesine kadar olan süreçte firmanın çevre mevzuatı hükümlerine göre faaliyet göstermesini sağlamak  için Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır.

Ülkemizde,  planlanan ve bir kısmı uygulamaya geçen e-devlet projelerinin Çevre ve Orman Bakanlığı’ndaki ayağı olan e-çevre izinleri, bu yönetmelik ile izin/lisans başvurularını elektronik ortama taşımış ve başvuruların çevrimiçi izin portalı üzerinden yapılmasını sağlamıştır.Bu yönetmelik kapsamında çevre izni/ çevre izni ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerini göre iki, kategoriye ayrılmıştır. Bunlardan ilki, ‘çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 listesinde yer alanlar), diğeri ise ‘çevreye kirletici etkisi olan işletmelerdir (Ek-2 listesinde yer alanlar). Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin çevre izni/çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

 

01.01.2011 itibariyle, izin/lisans başvuru işlemlerini işletmeler adına çevre görevlisinin yapması zorunlu hale gelmiştir.

ÇEVRE GÖREVLİSİ KİMDİR ?

En az dört yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olan,

En az dört yıllık üniversitelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği, endüstri mühendisliği, fizik mühendisliği, gıda mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği, maden mühendisliği, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tekstil mühendisliği ve ziraat mühendisliği, fizik, kimya veya biyoloji bölümleri ile bazı ilgili işletmeler için veteriner fakültesinden mezun olan ve Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan ‘Çevre Görevlisi’ sertifikasına sahip kişidir.

SÜREKLİ ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ NEDİR ?

Denetime tabi kurum, kuruluş ve işletmeler,  faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenlemek üzere çevre görevlisi/görevlileri istihdam etmek ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almak zorundadırlar.

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu’na göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tabi kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2listelerinde tanımlanmıştır.

Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğe göre, İzin/ Lisans Yönetmeliği Ek-1 listesindeki (çevreye kirletici etkisi yüksek olan) işletmeler; çevre yönetim birimi kurmak ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almak zorundadırlar.

Çevre Yönetim Birimi; en az iki çevre görevlisinden oluşur ve en az bir çevre görevlisinin çevre mühendisi olması zorunluluğu vardır. Ek-2 listesindeki (çevreye kirletici etkisi olan) işletmeler ise, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almak zorundadırlar.