• Liseler Mahallesi, Değrmenyolu Caddesi No:39/101 Ünye/Ordu
 • info@canikosgb.com
 • 0452 333 45 55

İş Güvenliği Eğitimi

 • Home / İş Güvenliği Eğitimi

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

CANİK OSGB İş Güvenliği Eğitimleri; interaktif eğitim modelini anlayış haline getirmiş uzmanlarımız tarafından, konu ile ilgili deneyim ve saha tecrübesi ile hazırlanmış eğitim sunuları, video gösterimi ve eğitim uygulamaları ile teorik ve pratik modüler ve bütünsel yaklaşımı içermektedir. Eğitim sonunda, eğitimin değerlendirmesi yapılır ve katılımcılara ‘Katılımcı Belgesi’ verilir.

Mevzuata göre İş Güvenliği Uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu ile iş güvenliği kurulu oluşturma zorunluluğu 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerini kapsamaktadır. Ancak bunun dışında kalan yani çalışan sayısı 50’nin altında olan (çalışan sayısına ve faaliyet alanına bağlı olmaksızın tüm) işyerlerinde iş güvenliği eğitimi verilmesi ve işyerinde risk analizi yapılması yasal zorunluluktur. İşyeri denetimlerinde ve (umarız olmaz) meydana gelebilecek iş kazalarından sonra ilk sorgulanacak belgeler, eğitim kayıtları ve risk analizi raporları olmaktadır. Bu iki temel faaliyetin haricinde kalan başka yapılması gereken faaliyetler de mevcuttur ve bunlar “işyeri risk değerlendirmesi” kapsamında ortaya çıkarılmaktadır.

İşveren, çalışanlarına aşağıda belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar. Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir. Verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

 1. a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
 1. b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
 1. c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi Özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanların eğitimi İşyerinde onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim

 1. a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 1. b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 1. c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

 1. a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
 1. b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 1. c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 1. a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 1. b) Elle kaldırma ve taşıma,
 1. c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

 1. d) Ekranlı araçlarla çalışma,
 1. e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

 1. g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

 1. h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,